Symptomer ved cystitt

Symptomer ved cystitt

Symptomer og funn - ukomplisert cystitt

Vanligste vannlatingsrelaterte symptomer1:

  • Smerter ved vannlating
  • Hyppig vannlating
  • Økt vannlatingstrang

Pasienten kan også ha smerter over symfysen, lavt i ryggen eller mer generelt i underlivet.

Ved ukomplisert cystitt gir typiske akutte symptomer av mindre enn syv dagers varighet og fravær av vaginale symptomer 95 % sannsynlighet for diagnosen. Videre urindiagnostikk eller andre undersøkelser har da begrenset verdi1.

Symptomer og funn - komplisert cystitt

Hos menn, barn og gravide, samt når man mistenker kompliserende forhold, kreves grundigere diagnostikk. Symptomene er som ved ukomplisert cystitt1.

Barn1:

  • Hos barn kan symptomene være mindre karakteristiske
  • Hos spedbarn foreligger som oftest også en pyelonefritt. Nedsatt allmenntilstand og redusert vektøkning kan være eneste symptom, men barnet kan også være febrilt med oppkast og dårlig allmenntilstand.

Les mer om urinveisinfeksjon

Referanser

  1. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.2, sist oppdatert 09.11.2017 (17.11.2017)

Hiprex

Hiprex kan brukes til langtidsprofylakse ved kronisk residiverende urinveisinfeksjoner etter kjemoterapeutika eller antibiotika.

Furadantin

Furadantin kan brukes til behandling av ukompliserte urinveisinfeksjoner.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei