Differensialdiagnoser

Differensialdiagnoser

Uretritt

Viktigste differensialdiagnose er klamydiauretritt. Man skjelner mellom gonoreisk uretritt, som skyldes gonokker, og mer alminnelig uspesifikk uretritt (urethritis simplex), som fremkalles av andre mikroorganismer, bl.a. Chlamydia trachomatis1.

Symptomene er som regel mildere enn ved cystitt, og pasienten har ofte gått med symptomene lenge før hun søker lege (over syv døgn)2. Symptomene er hyppig vannlatingstrang, svie ved vannlatingen og slimet utflod, som særlig ved den gonoreiske formen kan inneholde atskillig puss1. Ved smerter også uten vannlating, bør genital herpes vurderes2.

Pyelonefritt

Kvinner som ikke responderer på en kortvarig antibiotikakur for mistenkt cystitt kan ha subklinisk pyelonefritt2.

Ved pyelonefritt er pasienten ofte allment påvirket med sterk sykdomsfølelse, flankesmerter, høy feber og frostanfall. Med så uttalte symptomer er det mistanke om urosepsis, og dette kan bekreftes ved at bakterien som har forårsaket infeksjonen3.

Akutt bakteriell prostatitt

Forekommer sjelden, og har som oftest et alvorligere forløp med betydelig nedsatt allmenntilstand og feber2

Referanser

  1. Store medisinske leksikon, uretritt, 13.02.2009 (17.11.2017)
  2. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.2, sist oppdatert 09.11.2017 (17.11.2017)
  3. Store medisinske leksikon, pyelonefritt, 19.09.2017 (17.11.2017)

Hiprex

Hiprex kan brukes til langtidsprofylakse ved kronisk residiverende urinveisinfeksjoner etter kjemoterapeutika eller antibiotika.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei