Furadantin

Furadantin

13.juni 1958 ble 50mg Furadantin (nitrofurantoin) registrert i Norge1. 5 mg kom i 19671.

Den nøyaktige mekanisme for Furadantin er ukjent, men det hemmer sannsynligvis både bakterielle proteinsyntese og kan forårsake skade på det bakterielle DNA.

Furadantin kan brukes til behandling av ukompliserte urinveisinfeksjoner.

Furadantin kan brukes til behandling av ukompliserte urinveisinfeksjoner

Nitrofurantoin

Furadantin kan brukes til behandling av ukompliserte urinveisinfeksjoner (akutt blærekatarr), samt langtidsprofylakse mot gjentatte urinveisinfeksjoner2. Furadantin er et anbefalt førstevalg for behandling av akutt cystitt4. Furadantin har et bredt antibakterielt spektrum, som omfatter både Gram-positive og Gram-negative bakterier5. Effekten er bakteriostatisk/baktericid og størst ved lav pH. Følsomheten er som regel høy hos E. coli og enterokokker (90-100%), måtelig hos Klebsiella og Proteus. Pseudomonas aeruginosa er vanligvis resistent5..

Furadantin

Indikasjoner:

Akutte, residiverende og kroniske infeksjoner i urinveiene, særlig cystitter, ikke ved septisk pyelonefritt2.

Dosering av Furadantin6

Voksne:

 • Normaldose 50 mg 3-4 ganger daglig i 1 uke. Hvis resistensbestemmelsen eller dyrkningssvaret motiverer en høyere urinkonsentrasjon, kan 100 mg 3-4 ganger daglig gis initialt.
 • Ved residiverende infeksjoner i løpet av måneder eller år må lavest virksomme døgndose utprøves individuelt. Ofte er 50 mg morgen og kveld tilstrekkelig.
 • Ved asymptomatisk bakteriuri hos gravide og ved residiverende cystitt synes en kveldsdose på 50-100 mg å gi tilfredsstillende resultat uten bivirkninger.
 • Barn >1 måned: 3 mg pr. kg pr. døgn, fordelt på minst 2 doser i 1 uke. Ved langtidsbehandling i løpet av måneder og år gis 1-2 mg pr. kg pr. døgn.

Spesielle pasientgrupper6:

 • Nedsatt nyrefunksjon: For å unngå nevrotoksiske bivirkninger må dosen reduseres. Ved serumkreatinin 180-360 μmol/liter gis 50 mg 2 ganger daglig, og ved høyere verdier gis 25-50 mg pr. døgn. Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon (GFR <40 ml/minutt) er utskillelsen så lav at virksomme urinkonsentrasjoner kan forekomme bare i unntakstilfeller, preparatet bør ikke brukes.
 • Barn <1 måned: Ettersom røde blodlegemer med utilstrekkelige mengder redusert glutation kan forekomme hos nyfødte barn og barn opp til 1 måneds alder, skal nitrofurantoin ikke gis til nyfødte og barn <1 måned.

Anbefalt administrering av Furadantin6:

 • Skal tas i forbindelse med mat, dels for å øke absorbsjonen og minske risikoen for kvalme, dels for å forlenge utskillelsesperioden for aktiv konsentrasjon i urinen.
 • Til småbarn og spedbarn >1 måned gis tabletter à 5 mg, som lett oppløses i litt væske og blandes i maten.

Tablettene kan deles (delekors) og knuses.

Gravide:

 • Nitrofurantoin er 2.håndsvalg i hele graviditet4.

Ammende8:

Går over i morsmelk. Nitrofurantoin er brukt av et stort antall ammende uten at negative effekter på barnet er observert. Hos nyfødte kan det forekomme at røde blodlegemer inneholder for lite redusert glutation. Skal ikke brukes ved amming av barn <1 måned pga. risiko for hemolytisk anemi. Forskrivning til kvinner som ammer barn >1 måned må skje kun etter nøye vurdering.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon9,10:

Nedsatt nyrefunksjon, anemi, diabetes mellitus, elektrolyttforstyrrelser og B-vitaminmangel øker risiko for perifer nevropati. Furadantin bør ikke brukes ved porfyri. Det bør ikke gis til pasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon, anuri og oliguri eller hvis kreatininclearance er < 60 ml/minutt og serum-kreatinin er økt. Bør ikke gis til barn < 1 måned fordi disse kan ha røde blodlegemer med utilstrekkelige mengder redusert glutation.

Tilgjengelige pakninger av Furadantin7:

Tabletter 5 mg: 50 stk (plastboks)

Tabletter 50 mg: 25 stk blister, 100 stk (plastboks)

Les mer om Urinveisinfeksjon

Referanser

 1. Furadantin SPC (28.05.2015) 9
 2. Furadantin SPC (28.05.2015) 4.1.
 3. Norsk Legemiddelhåndbok, L1.2.15.7 Nitrofurantoin, publisert: 16.11.2016 (17.11.2017)
 4. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.2, sist oppdatert 09.11.2017 (17.11.2017)
 5. Furadantin SPC (28.05.2015) 5.1.
 6. Furadantin SPC (28.05.2015) 4.2.
 7. Furadantin SPC (28.05.2015) 6.5.
 8. Furadantin SPC (28.05.2015) 4.6.
 9. Furadantin SPC (28.05.2015) 4.3.
 10. Furadantin SPC (28.05.2015) 4.4.

Hiprex

Hiprex kan brukes til langtidsprofylakse ved kronisk residiverende urinveisinfeksjoner etter kjemoterapeutika eller antibiotika.

Arbeider du som helsepersonell?

Klikk Ja for å komme inn på Helsepersonelldelen av urinveisinfeksjon.no

Denne delen av siden er dessverre forbeholdt de som arbeider innenfor helsesektoren.

Velkommen!

Ja
Nei