Differensialdiagnoser

Differensialdiagnoser

Uretritt

Viktigste differensialdiagnose er klamydiauretritt. Man skjelner mellom gonoreisk uretritt, som skyldes gonokker, og mer alminnelig uspesifikk uretritt (urethritis simplex), som fremkalles av andre mikroorganismer, bl.a. Chlamydia trachomatis1.

Symptomene er som regel mildere enn ved cystitt, og pasienten har ofte gått med symptomene lenge før hun søker lege (over syv døgn)2. Symptomene er hyppig vannlatingstrang, svie ved vannlatingen og slimet utflod, som særlig ved den gonoreiske formen kan inneholde atskillig puss1. Ved smerter også uten vannlating, bør genital herpes vurderes2

Pyelonefritt

Kvinner som ikke responderer på en kortvarig antibiotikakur for mistenkt cystitt kan ha subklinisk pyelonefritt2.


Ved pyelonefritt er pasienten ofte allment påvirket med sterk sykdomsfølelse, flankesmerter, høy feber og frostanfall. Med så uttalte symptomer er det mistanke om urosepsis, og dette kan bekreftes ved at bakterien som har forårsaket infeksjonen3.

Akutt bakteriell prostatitt 

Forekommer sjelden, og har som oftest et alvorligere forløp med betydelig nedsatt allmenntilstand og feber2 

Referanser

  1. Store medisinske leksikon, uretritt, 13.02.2009 (17.11.2017)

  2. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.2, sist oppdatert 09.11.2017 (17.11.2017)

  3. Store medisinske leksikon, pyelonefritt, 19.09.2017 (17.11.2017) 
Hiprex har en bakteriehemmende  funksjon i urinen og opprettholder  sur urin.

Hiprex

Hiprex kan brukes til
langtidsprofylakse ved kronisk
residiverende urinveisinfeksjoner
etter kjemoterapeutika
eller antibiotika.