Effekt ved kateterisering

Effekt ved kateterisering

Effekt ved kortidskateterisering1

Det er en høy risiko for postoperativ bakteriuri og urinveisinfeksjon etter gynekologisk kirurgi. Postoperativ asymptomatisk bakteriuri forsvinner ofte uten behandling, men 15-20% av pasientene trenger fortsatt behandling for postoperativ urinveisinfeksjon. Studien ble gjennomført for å vurdere verdien av forebyggende behandling med metenamin hippurate etter rutine gynekologisk kirurgi.

Dette var en prospektiv, randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert klinisk studie som omfatter 145 pasienter som gjennomgår rutinemessig gynekologisk laparotomi eller vaginal plastisk kirurgi ved hjelp av et Foley kateter i 24 timer. Antibiotika ble ikke brukt. Inkluderte studiedeltakere mottok 1 g Hiprex eller placebo to ganger daglig i 5 dager. Urin ble dyrket preoperativt, ved kateter fjerning, og 2 dager senere. Pasienter med positive kulturer ble ikke gitt antibiotika med mindre de var symptomatisk. Oppfølgingsperioden var en måned.

Asymptomatiske bakteriuri ble diagnostisert i 36 tilfeller (50,0%) i placebogruppen og 22 tilfeller (30,1%) i metenamin (p = 0,02). Urinveisinfeksjon ble diagnostisert i 10 tilfeller (13,9%) i placebogruppen og to tilfeller (2,7%) i metenamin (p = 0,03). Det var få bivirkninger.

«Konklusjoner. Profylaktisk behandling med metenamin hippurate reduserer forekomsten av postoperative bakteriuri og urinveisinfeksjon betydelig».

Referanser:

1.     Schiøtz HA, Guttu K. Value of urinary prophylaxis with methenamine in gynecologic surgery. Acta Obstet Gynecol Scand 2002; 81: 743-746.

Andre studier som også bekrefter effekt av Hiprex ved kortidskateterisering er blant annet:

Effekt ved langtidskateterisering1,2

Metenaminhippurat anses uvirksomt ved permanent kateter.

  1. Ved bruk av langtidsbehandling vil de aller fleste pasientene få en bakteriuri etter en til to uker. Hiprex-behandling til denne pasientgruppen kan dog redusere komplikasjonene ved kateterbruken. I en åpen studie på 29 kroniske syke kvinner ble Hiprex (1g x 2) i fire måneder sammenliknet med en kontrollgruppe1.
  2. I en annen dobbelblind studie på 36 geriatriske pasienter ga man Hiprex (1g x 3) eller placebo i fem måneder2. Mindre utkrystallisering på og i katetrene førte til en fordobling av katetrenes livslengde. Dette skyldes antagelig Hiprex effekt på løslighetsproduktet til flere av de saltene man finner i urinen. Selv om alle pasientene fikk bakteriuri ble antall symptomgivende infeksjoner redusert med 2/3.

Referanser:

  1. Norberg A, Gippert H, Norberg B, Parkhede U. Profylaktisk behandling med methenaminhippurat av urinvägsinfektioner hos kateterbärare - En randomiserad dubbelblind studie. Läkarsällskapets Riksstämma 1978. HYGIFA 1978; 87, 3: 617.
  2. Norrman K, Wibell L. Treatment with methenamine hippurate in the patient with a catheter. J Int Med Res 1976; 4: 115-7.

 

 

Les mer om Hiprex

Furadantin kan brukes til behandling av ukompliserte urinveisinfeksjoner (akutt blærekatarr), samt langtidsprofylakse mot gjentatte urinveisinfeksjoner

Furadantin

Furadantin kan brukes
til behandling av ukompliserte
urinveisinfeksjoner.