Effekt ved bruk av Hiprex

Effekt ved bruk av Hiprex

Effekt – profylakse ved residiverende cystitt hos fertile kvinner1

40-50% av pasienter med akutt cystitt vil få residiv innen ett år etter avsluttet behandling. Risikoen for residiv øker med antall tidligere gjennomgåtte urinveisinfeksjoner og risikoen er spesielt høy de første måneder etter avsluttet behandling. Problemet er gjerne ikke å behandle urinveisinfeksjonen men å forhindre residiv.

52 yngre kvinner med minimum 3 residiverende cystitter siste året inngikk i en randomisert dobbeltblind undersøkelse med Hiprex og placebo. Behandlingstiden var et år.  Profylaktisk behandling med Hiprex eller placebo ble startet når pasientene hadde steril urin (bakteriologisk prøve <104 bakterier pr ml.). Tilbakefall ble behandlet med antibiotika inntil urinen var steril.

 

 

Symptomfritt intervall var statistisk signifikant lenger i Hiprex gruppen sammenliknet med placebo p<0,02.

Residivfrekvensen pr. måned ble redusert med 77% blant de med standard dosering 1 gram Hiprex tabletter morgen og kveld. Pasienter som kun fikk 1 gram hver kveld reduserte sin residivfrekvens med 91%. Residivfrekvensen ble redusert med kun 22% ved bruk av placebo.  

Med Hiprex var 100% residivfrie i mer enn 2 måneder og 50% var symptomfrie i 1 år.
75% av de som fikk placebo fikk residiv innen 2 måneder og ingen var symptomfrie i 1 år.
Symptomfritt intervall var statistisk signifikant lenger i Hiprex gruppen sammenliknet med placebo p<0,02.

 «Hiprex er et urinveisantiseptikum som anbefales til langtidsprofylakse ved hyppige urinveisinfeksjoner. Det påvirker ikke normalfloraen, resistensutvikling er ikke beskrevet og bivirkningsfrekvensen er lav».

Effekt – hyppig forekommende cystitter blant kvinner i postmenopausal alder2

Urinveisinfeksjon er hyppigere hos eldre og årsaken er ukjent. Faktorer som trekkes frem er dårligere personlig hygiene, redusert infeksjonsforsvar, nedsatt urinproduksjon, feilernæring, økt forekomst av andre sykdommer og mer virulente bakterier.

30 kvinner i postmenopausal alder med residiverende urinveisinfeksjon inngikk i en randomisert dobbeltblind undersøkelse med Hiprex og placebo1. Kvinnenes alder var mellom 62 og 89 år. Halvparten av kvinnene fikk Hiprex 1 gram morgen og kveld og resten fikk placebo. Det ble gitt råd om hygiene og rikelig væsketilførsel. Alle hadde hatt minimum 2 symptomgivende nedre urinveisinfeksjoner siste halvår. 72,7% av kvinnene hadde E.Coli bakterier. Urinveisinfeksjon (UVI) under studien ble behandler med antibiotika og Hiprex ble seponert i de dagene. 

Antall pasienter med tilbakefall eller asymptomatisk bakteriuri i løpet av 6 måneder

78% reduksjon i antall tilbakefall for de som fikk Hiprex 1 gram morgen og kveld

 • 6 pasienter i Hiprexgruppen henvendte seg totalt 7 ganger med symptomer på UVI.
 • 10 pasienter i placebogruppen hadde 29 henvendelser med symptomer på UVI. 
 • 7 av 85 kontroller i Hiprexgruppen viste asymptomatisk bakteruri
 • 24 av 85 kontroller i placebogruppen viste asymptomatisk bakteruri (p<0,001).

Tilbakefall av UVI i studieperioden

 • 6 av pasientene med profylaktisk behandling med Hiprex fikk tilbakefall.
 • 5 av pasientene med Hiprex fikk sine tilbakefall først etter tre måneder i motsetning til placebopasientene hvor alle fikk sine tilbakefall de tre første måneder

«Tidligere undersøkelser har vist at Hiprex er bedre enn placebo og like godt som trimetoprim ved langtidsprofylakse2,3,4. Gundersen og medarbeidere2 fant at tilbakefallsfrekvensen ble signifikant mindre med Hiprex sammenliknet med placebo. Resultatene viser at Hiprex er et velegnet profylaktisk middel til eldre kvinner med hyppig forekommende urinveisinfeksjoner2».

Referanser: 

 1. Høivik H.O. et al. Profylakse ved residiverende cystitt hos fertile kvinner. Tidsskr Nor  Lægeforen 1984; 104:  1150-2.
 2. Gundersen R. et al, Hyppig forekommende cystitter hos eldre kvinner, Tidsskrift for Den norsk lægeforeningen (25) 1986; 1006: 2048-2049
 3. Brumfitt W et al. Long term prophylaxis of urinary infections in women. Comparative trial of trimethoprim, methenamine hippurate and topical povidone-iodine. J Urol 1983; 130: 1110-4.
 4. Parvio S. Methenamine Hippurate (Hiprex) in the Treatment of Chronic Urinary Tract Infections: A Trial in a Geriatric Hospital. J Int Med Res 1976; 111-4.

 

Effekt – langtidsbehandling 1-2 år metenamin (Hiprex) versus placebo1

 

En randomisert, overkrysningsstudie, langtidsundersøkelse med Hiprex 1gram x 2 og placebo, hvorav ett år med ekstra væskeinntak. 21 kvinner i alderen 40-80 år ble inkludert.  Fire ulike behandlingsperioder; Hiprex 1gram x 2, Hiprex 1 gram x 2 pluss 250 ml x 2 væskeinntak, placebo og placebo pluss 250 ml x 2 væskeinntak. 

 • 14 kvinner fullførte første året og 12 kvinner den andre året av undersøkelsen. Dette gav 27 evaluerbare pasientår.  
 • 52 episoder med akutt cystitt;
 • 41 i løpet av placeboperioden
 • 11 i løpet av periodene med Hiprex

Det innebærer at antall infeksjoner per pasient per år ble redusert fra 2,1 til 0,8 med Hiprex (p<0,01).

«Konklusjon: siden Hiprex er godt tolerert, er effektivt og ikke gir kryssresistens overfor konvensjonelle antibiotika ser det ut til å være velegnet i profylakse mot residiverende cystitter hos kvinner».  

Referanser:

 1. Cronberg et al. Prevention of recurrent acute cystitis by methenamine hippurate: double blind controlled crossover long-term study. BMJ 294; 1507-1508.

 

 

 

Les mer om Hiprex

Furadantin kan brukes til behandling av ukompliserte urinveisinfeksjoner (akutt blærekatarr), samt langtidsprofylakse mot gjentatte urinveisinfeksjoner

Furadantin

Furadantin kan brukes
til behandling av ukompliserte
urinveisinfeksjoner.